REGULAMIN POKAZÓW

REGULAMIN POKAZÓW Z CYKLU KINO OŁOWIANKA

§1
Pokazy filmowe z cyklu „Kino Ołowianka” (dalej: „Pokazy” lub „Wydarzenie”) odbywają się na wygrodzonym terenie na obszarze parkingu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na wyspie Ołowianka w Gdańsku (Dalej: „Obiekt”).

§2
Organizatorem Pokazów jest Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa z siedzibą w Sopocie (dalej: „Organizator”). Pokazy odbywają̨ się̨ w dniach i godzinach opisanych na stronie internetowej Wydarzenia pod adresem: www.kino-olowianka.pl

§3
Ilość miejsc na terenie Obiektu jest ograniczona i nie będzie wynosiła więcej niż 100 krzeseł lub leżaków. Wszystkie miejsca będą ustawione z zachowaniem aktualnie obowiązującego dystansu społecznego oraz wytycznych MKIDN i/lub GIS. Ilość miejsc może zostać zmniejszona lub zwiększona przez organizatora w zgodzie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi MKIDN oraz GIS odnośnie dystansu społecznego i organizacji wydarzeń plenerowych.

§4
1. Widzowie są zobowiązani do dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren Wydarzenia. Środki do dezynfekcji zostaną zapewnione przez Organizatora.
2. Widzowie na terenie Wydarzenia powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa, co zapewni Organizator wydarzenia ustawiając w odpowiedniej odległości miejsca siedzące.
3. W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania.
4. Organizator może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury uczestników Wydarzenia. Każdy uczestnik pokazu przed wejściem na teren wydarzenia będzie wówczas poddany bezdotykowemu pomiarowi temperatury przez Organizatora lub upoważnione przez niego osoby. W przypadku odmowy poddania się ww. pomiarowi lub po stwierdzania temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka nie zostanie wpuszczona na teren Wydarzenia.

§5
Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń oraz spożywania zabronionych prawem używek. Zabronione jest również wnoszenie napojów w opakowaniach szklanych.

§6
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników.

§7
Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego upoważnione mogą̨ odmówić wstępu na teren Wydarzenia, bez podawania uzasadnienia:
a) osobom zachowującym się̨ agresywnie
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających
c) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia
d) ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się̨ na wydarzeniu

§8
1. Ze względu na plenerowy charakter Wydarzenia, Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Organizator zaleca uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca odbywającego się̨ wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się̨ warunków pogodowych.
2. Organizator zastrzega możliwość przeniesienia Wydarzenia na inny dzień, w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr) lub ze względów bezpieczeństwa.
3. W przypadku wystąpienia siły wyższej, jak np. zawieszenie możliwości organizacji pokazów filmowych, działalności kin i teatrów w związku z epidemią SARS-COV-2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Wydarzania a także zmiany formuły pokazów na kino samochodowe lub na pokazy online.

§9
W trakcie Wydarzenia zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi urządzeniami prezentowanego na ekranie filmu.

§10
1. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi wydarzenia niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze wydarzenia na bieżąco.
2. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić teren, na którym odbywają się Pokazy zgodnie z poleceniami obsługi.

§11
Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia terenu Wydarzenia.

§12
Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody przez Uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

§13
Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

§14
1. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie internetowej Wydarzenia.